Web Title:健康中心健康中心

本站管理員

文章選單

隨機作品分享

視力保健書籤

 •  
  1) 書籤.pdf

108學年度第2學期4月平均潔牙次數2.81餐後潔牙完成率99.39%

108學年度善化國小班級潔牙次數統計總表
月份 108學年度
月份/班級 一甲 一乙 一丙 一丁 二甲 二乙 二丙 三甲 三乙 三丙 四甲 四乙 四丙 五甲 五乙 五丙 六甲 六乙 六丙 平均
十月 2.55 2.80 2.24  2.58 2.76 2.51 2.88 2.99 2.61 2.85 2.89 2.93 3.00 2.57 3.00 2.55 2.90 2.69 2.74
十一月 2.23 2.72 2.35 2.81 2.90 2.78 2.51 2.85 2.81 2.73 2.87 2.90 3.06 2.98 2.72 3.00 2.66 3.00 2.70 2.77
十二月 2.68 2.73 2.41  2.89 2.83 2.31 2.86 2.81 2.78 2.86 2.93 3.05 2.99 2.74 3.00 2.72 3.00 2.71 2.79
一月 2.66 2.67 2.42 2.68 2.71 2.81 2.92 2.81 2.81 2.87 2.82 2.93 3.03 2.99 2.79 3.00 2.65 3.00 2.71 2.80
三月 2.74 2.66 2.43 2.82 2.60 2.78 2.55 3.00 2.80 2.89 2.82 2.85 3.03 2.94 2.75 3.00 2.70 3.00 3.00 2.81
四月 2.46 2.66 2.36  2.75 2.83 2.87 2.80  2.84 2.77 3.01 3.06 2.94 2.79 3.00 2.65 3.00 2.97 2.81
五月                    ######
六月                    ######
平均 2.55 2.71 2.37 2.77 2.74 2.80 2.61 2.87 2.85 2.79 2.83 2.92 3.02 2.97 2.73 3.00 2.66 2.98 2.80 2.79